• WOSA
  • WOSA
  • WOSA
  • WOSA
  • WOSA
  • WOSA Cape Wine 2015
     

南非葡萄酒協會(WOSA)是一個非盈利性機構,旨在主要國際市場上推動廣南非葡萄酒,以促進出口。在這裏,你可搜尋到最新的南非葡萄酒訊息,包括產區、品種及風土,更可以了解到產區精釆的生物多樣性所賦予我們葡萄酒的獨特性。